POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.orispa.pl.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółka ORI sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Igancego Paderewskiego 8, 61-770 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Poznania w Poznaniu, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000273106, posiadająca NIP: 9291769720, posiadająca numer REGON: 080139106 (dalej: „Administrator”).

Kontakt z administratorem

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną, wysyłając e-mail pod adres: kontakt@orispa.pl.

Środki ochrony danych osobowych

Administrator stosuje nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

Korzystanie ze strony internetowej oraz usług świadczonych przez ORI sp. z o.o. wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także o okresie przetwarzania oraz obowiązku lub dobrowolności ich podania.

1

Cel przetwarzania

Zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (obejmującej m.in. utrzymanie konta klienta, odpłatne udostępnienie dokumentu elektronicznego lub informacji online).

Przetwarzane dane osobowe

Nazwa użytkownika (login), imię i nazwisko, adres e-mail, data rejestracji, adres zamieszkania lub adres siedziby, ewentualnie adres do doręczeń — jeżeli zostanie podany, firma — jeżeli zostanie podana, NIP — jeżeli zostanie podany.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z osobą, której dotyczą dane lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. umowy, w tym utworzenia konta klienta). Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2

Cel przetwarzania

Przesyłanie powiadomień e-mail oraz przesyłanie Newslettera (po udzieleniu zgody wynikającej z przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

Przetwarzane dane osobowe

Nazwa użytkownika (login), imię i nazwisko, adres e-mail.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku informowania o czynnościach związanych ze świadczeniem usług w celu podwyższenia komfortu korzystania ze stron internetowych oraz informowania o bieżącej oraz planowanej działalności)

Podanie ww. danych osobowych dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania informacji o czynnościach związanych ze świadczeniem usług (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania ww. informacji lub niemożność otrzymywania Newslettera). Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

3

Cel przetwarzania

Spełnianie obowiązków podatkowych (m.in. wystawienie faktury VAT, przechowywanie dokumentacji księgowej).

Przetwarzane dane osobowe

Nazwa użytkownika (login), imię i nazwisko/firma, adres e-mail, adres zamieszkania/siedziby, numer NIP, numer zamówienia.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z prawa podatkowego)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność spełnienia przez Administratora ww. obowiązków). Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez okres 5 lat.

4

Cel przetwarzania

Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie na nią odpowiedzi.

Przetwarzane dane osobowe

Nazwa użytkownika (login), imię i nazwisko/firma, adres e-mail, opcjonalnie – adres zamieszkania/siedziby, opcjonalnie – numer NIP, opcjonalnie – numer rachunku bankowego (jeżeli następuje zwrot pieniędzy).

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązku udzielenia odpowiedzi na reklamację – art. 7a ustawy o prawach konsumenta)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem otrzymania odpowiedzi na reklamację (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi na reklamację). Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez czas postępowania reklamacyjnego (nie dłużej jednak, niż 30 dni), a w wypadku wystąpienia z dalszymi roszczeniami powiązanymi z reklamacją – do czasu przedawnienia tych roszczeń.

5

Cel przetwarzania

Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowy.

Przetwarzane dane osobowe

Nazwa użytkownika (login), imię i nazwisko, podane przez Ciebie dane kontaktowe (adres e-mail; adres do korespondencji; numer telefonu).

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prawidłowego wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, m.in. realizacji uprawnień przyznanych Ci przez RODO (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność prawidłowej realizacji ww. uprawnień). Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

6

Cel przetwarzania

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Przetwarzane dane osobowe

Nazwa użytkownika (login), imię i nazwisko/firma, adres e-mail; adres do korespondencji, adres zamieszkania/siedziby, numer PESEL/KRS, numer NIP.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem ze s`tron internetowych)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem ze stron internetowych (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność podjęcia przez Administratora ww. działań). Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem ze stron internetowych.

7

Cel przetwarzania

Analiza Twojej aktywności na stronach internetowych.

Przetwarzane dane osobowe

Nazwa użytkownika (login), data i godzina odwiedzin, numer IP urządzenia,rodzaj systemu operacyjnego urządzenia,przybliżona lokalizacja,rodzaj przeglądarki internetowej,czas spędzony na stronach internetowych ,odwiedzone podstrony oraz inne działania podejmowane w ramach stron internetowych.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku uzyskania informacji o Twojej aktywności na stronach internetowych)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem ze stron internetowych (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność podjęcia przez Administratora ww. działań) Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania stron internetowych (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność działania stron internetowych w sposób prawidłowy). Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

8

Cel przetwarzania

Dodawanie komentarzy na stronach internetowych.

Przetwarzane dane osobowe

Nazwa użytkownika (login), imię i nazwisko, adres e-mail, numer IP.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

(przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dodania komentarza (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność dodania komentarza). Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu cofnięcia udzielonej zgody (usunięcia komentarza).

9

Cel przetwarzania

Dodawanie opinii o produktach i usługach.

Przetwarzane dane osobowe

Nazwa użytkownika (login), imię i nazwisko, adres e-mail, numer IP.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

(przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dodania opinii (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność dodania opinii). Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu cofnięcia udzielonej zgody (usunięcia opinii).

Profilowanie

W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego (np. reklam w serwisie społecznościowym Facebook) dostosowanego do Twoich preferencji, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilował – nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Zakres profilowanych danych osobowych odpowiada zakresowi wskazanemu powyżej w odniesieniu do analizy Twojej aktywności na stronach internetowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia przez Administratora działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Pamiętaj również, że możesz wyłączyć Facebook Pixel w okienku popup dotyczącym cookies.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem: dostawca domeny internetowej ,dostawca usługi newslettera, dostawca usługi szybkiej płatności online, firmy dostarczające narzędzia służące do analizy aktywności na stronie internetowej oraz kierowania marketingu bezpośredniego do osób z niej korzystających (m.in. Google Analytics), firma świadcząca usługi księgowe.

Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub prawomocnej decyzji.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

W związku z korzystaniem przez Administratora narzędzi takich jak Google Analytics czy Facebook Pixel, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących państw trzecich Stanów Zjednoczonych Ameryki Chile, Singapuru oraz Tajwanu (Republiki Chińskiej).

Możesz uzyskać od Administratora kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

 Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie są przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;

w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych (tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował; kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych – o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej – jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego);

w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy z nim zawartej, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, możesz także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na nich danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w ww. celu;

masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pliki cookies

Administrator informuje, że strony internetowe korzystają z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym. Są to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być one odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator (np. Facebooka, Google’a).

Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach: zapewnienie prawidłowego działania stron internetowych – dzięki plikom cookies, możliwe jest sprawne działania stron internetowych, korzystanie z dostępnych na nich funkcji oraz wygodne przemieszczanie się między poszczególnymi podstronami; zapewnianie bezpieczeństwa – pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z konta klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych; zwiększenie komfortu przeglądania stron internetowych – dzięki plikom cookies możliwe jest wykrywanie błędów na niektórych podstronach oraz ich stałe ulepszanie; utrzymywanie stanu sesji po zalogowaniu na konto – dzięki plikom cookies, nie jest wymagane podawanie danych uwierzytelniających na każdej przeglądanej podstronie, co sprzyja komfortowi korzystania ze stron internetowych; tworzenie statystyk – pliki cookies są wykorzystywane w celu dokonania analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze stron internetowych (np. ilu użytkowników ją odwiedza, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie; prowadzenia działań marketingowych – dzięki plikom cookies, Administrator może kierować do użytkowników reklamy dostosowane do ich preferencji. Dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie stron internetowych i dostosowywanie ich działania do preferencji użytkowników.

 Administrator może umieszczać w Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.

Informacja o plikach cookies wykorzystywanych przez Administratora wyświetlana jest w panelu znajdującym się na dole strony internetowej. W zależności od Twojej decyzji, możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies poszczególnych kategorii (z wyjątkiem niezbędnych plików cookies) oraz zmieniać te ustawienia w każdym czasie.

Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Twoją identyfikację.

Administrator korzysta z następujących narzędzi wykorzystujących pliki cookies: niezbędne pliki cookies stron internetowych – pliki te umożliwiają prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie stron internetowych (służą one m.in. do dopasowania układu strony internetowej do ekranu urządzenia), w związku z czym ich wyłączenie nie jest możliwe (działanie tych plików jest warunkiem korzystania ze stron internetowych). Niezbędne pliki cookies pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 1 roku.

Google Analytics – narzędzie to (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Google) umożliwia zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania ze stron internetowych przez użytkowników, m.in. o liczbie odwiedzin, czasie trwania odwiedzin, stosowanej wyszukiwarce, lokalizacji. Zebrane dane pomagają ulepszać strony internetowe oraz czynić ją bardziej przyjazną dla użytkowników. Pliki cookies wykorzystywane przez Google Analytics pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 2 lat.

Facebook Pixel – narzędzie to (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Facebook) umożliwia ustalenie, że odwiedziłeś strony internetowe, a także skierowanie do Ciebie reklam wyświetlanych na portalach społecznościowych Facebook i Instagram oraz mierzenie ich skuteczności. Pliki cookies wykorzystywane przez Facebook Pixel pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 3 miesięcy.

Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez strony internetowe lub inne strony. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze stron internetowych, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 1 października 2020 r.